Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1: Definities

1.1 Slagerij: gevestigd in Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52094820 handelend onder de naam Chateaubriand Hilversum BV.

1.2 Website: de website van Slagerij Chateau Briand is te bereiken via een internet platform.

1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Slagerij en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Slagerij Chateau Briand en klant, van welke de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Slagerij Chateau Briand zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Slagerij Chateau Briand slechts bindend, indien deze door Slagerij Chateau Briand uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in de Slagerij vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slagerij Chateau Briand kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten alle tijden juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en, in andere van Slagerij Chateau Briand, afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Slagerij Chateau Briand kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Slagerij Chateau Briand en het voldoen aan de daarbij door Slagerij Chateau Briand gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, gaat Slagerij Chateau Briand hiermee aan de slag. Vanaf het moment dat de klant het aanbod aanvaard is er geen andere mogelijkheid meer om het aanbod te ontbinden, dan hiervoor telefonisch de mogelijkheden te bespreken.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Slagerij Chateau Briand het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Slagerij Chateau Briand kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Slagerij Chateau Briand op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

 

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Slagerij Chateau Briand de klant aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 De klant dient zijn inloggegevens, zowel gebruikersnaam als wachtwoord, strikt geheim te houden. Slagerij Chateau Briand is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Alles wat gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

5.4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Slagerij Chateau Briand daarvan in kennis te stellen, zodat Slagerij Chateau Briand gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Slagerij Chateau Briand is ontvangen, stuurt Slagerij Chateau Briand de producten, indien de mogelijkheid tot bezorging door Slagerij Chateau Briand wordt geboden, met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Slagerij is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen welke termijn de producten kunnen worden afgehaald.

6.4 Indien Slagerij Chateau Briand de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, brengt zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5 Indien de klant de producten dient af te halen, dient de klant dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien de klant de producten niet afhaalt, zullen de producten vernietigd worden. De betaalverplichting van de klant komt daarmee niet te vervallen.

6.6 Slagerij Chateau Briand raadt haar klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst moeten melden aan Slagerij Chateau Briand, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding etc.

6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht/retour

7.1 Voor de producten die Slagerij Chateau Briand levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan de klant zich uiteraard wenden tot Slagerij Chateau Briand conform het in Artikel 9 en 10 gestelde.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 De klant dient betalingen aan Slagerij Chateau Briand volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Slagerij Chateau Briand is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Slagerij Chateau Briand is gewezen op de te late betaling en Slagerij Chateau Briand de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Slagerij Chateau Briand gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Slagerij kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2 Slagerij Chateau Briand staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dan dient de klant  binnen 24 uur, na ontvangst van het product,  Slagerij Chateau Briand hiervan in kennis te stellen.

9.4 Indien Slagerij Chateau Briand de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Slagerij Chateau Briand, dan kan hij bij Slagerij Chateau Briand telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

10.2 Slagerij Chateau Briand geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Slagerij Chateau Briand binnen 7 dagen, na ontvangst van de klacht, bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

10.3 Indien Slagerij Chateau Briand is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de website vermeld inclusief verwijzing naar de instantie.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Slagerij Chateau Briand jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van Slagerij Chateau Briand jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op slagerij Chateau Briand jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Slagerij Chateau Briand.

11.5 De aansprakelijkheid van Slagerij Chateau Briand jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Slagerij Chateau Briand onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Slagerij Chateau Briand ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat slagerij Chateau Briand in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Slagerij Chateau Briand meldt.

11.7 In geval van overmacht is Slagerij Chateau Briand niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 Slagerij Chateau Briand verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slagerij Chateau Briand gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.